Rozmowa z Ks. Bp Marcinem Hintzem
o uchwale Synodu Kościoła dotyczącej przemocy seksualnej

Posłuchaj audycji

W czwartek 13 czerwca gościem redaktora Cezarego Łasiczki w audycji „OFF CZAREK” w radiu TOK FM był Ks. Bp prof. Marcin Hintz. Tematem rozmowy było stanowisko polskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w kwestii przemocy seksualnej. Ks. Bp Marcin Hintz prezentował treść uchwały Synodu Kościoła obowiązującej od 1.06.2019 r., a sprzeciwiającej się tolerowaniu wszelkich form przemocy i nadużyć seksualnych, które mogły lub mogą występować w Kościele. Synod przekazał w uchwale już obowiązujące standardy dotyczące zgłaszania ewentualnych nadużyć seksualnych. Po pierwsza należy zawiadomić bezpośrednio organ ścigania. Każda osoba pełniąca funkcje urzędowe w Kościele, która w związku ze swą działalnością powzięła podejrzenie popełnienia przestępstwa, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz podjąć działania, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Zawiadomienie powinno być złożone do wiadomości właściwego biskupa diecezjalnego i Biskupa Kościoła.

Utworzono także specjalną skrzynkę poczty elektronicznej zgloszenie@luteranie.pl. Zgłoszenia elektroniczne mogą być następnie przedmiotem postępowania przygotowawczego w rozumieniu Przepisów dyscyplinarnych Kościoła. W razie ustalenia, że dane zgłoszenie jest wiarygodne, zawiadomione zostaną organy ścigania, a duchowny (jeśli on jest domniemanym sprawcą) powinien podlegać zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy we właściwym postępowaniu.

Ks. Bp Marcin Hintz poinformował także o istnieniu Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, gdzie należy kierować osoby zgłaszające nadużycia seksualne w celu zapewnienia im niezbędnej pomocy pozaprawnej. Osobom duchownym zostaną zapewnione szkolenia i odpowiednie materiały dotyczące ww. zjawisk.