PODSTAWOWE ZASADY WIARY

  • Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Naszą wiarę wyznajemy słowami apostolskiego i nicejsko-konstantynopolitańskiego składu wiary.
  • Wierzymy, że Słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu jest prawdą dla naszego życia. Nauka naszego Kościoła wypływająca z Biblii ujęta jest w Księgach Symbolicznych (wyznaniowych).
  • Jako normę naszego życia uważamy przykazania zapisane w Dekalogu oraz nauczanie Jezusa Chrystusa. Kościół nasz nie posiada doktryny moralnej (społecznej nauki Kościoła), lecz uprawia refleksję etyczną, która ma pomóc wiernym w realizacji przykazania miłości bliźniego w codziennym życiu.
  • Naszym dniem świętym jest niedziela. W tym dniu spotykamy się na nabożeństwach w kościołach. W czasie nabożeństwa komunijnego wyznajemy Bogu nasze grzechy w spowiedzi powszechnej.
  • Nie praktykujemy kultu świętych, obrazów i relikwii.
  • Wierzymy, że Bóg obdarza nas łaską, przez którą jesteśmy zbawieni, nie uznajemy odpustów ani czyśćca.
  • W Kościele ewangelickim są dwa sakramenty: chrzest (niemowląt) oraz komunia święta (sakrament ołtarza, wieczerza Pańska), młodzież przystępuje do komunii po raz pierwszy w wieku 15 lat w dniu konfirmacji (przyrzeczenia wiary Chrystusowi).
  • Obchodzimy Święta Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Naszym największym świętem jest Wielki Piątek, pamiątka dnia, w którym Jezus Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu zbawił świat.
  • W naszym Kościele nie ma sakramentalnego podziału na duchowieństwo i świeckich. Księża są sługami Słowa Bożego, zwiastują to Słowo w kazaniu, udzielają sakramentów, prowadzą pracę katechetyczną i duszpasterską. Parafia jest zarządzana wspólnie przez proboszcza i radę parafialną.
  • Opowiadamy się za rozdziałem Kościoła i państwa. Uważamy, że władzy państwowej należy się szacunek i należy z nią współpracować dla wspólnego dobra.