Międzynarodowa
konferencja naukowa
„Gdańsk w okresie
nowożytnym”

W dniach 30, 31 maja i 1 czerwca 2019 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Gdańsk w okresie nowożytnym. Kultura, religia, polityka, społeczeństwo i stosunki międzynarodowe. Przedmiotem konferencji jest szeroko pojęty temat Gdańska w okresie nowożytnym. Poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z gdańską sztuką i kulturą, religią oraz polityką i społeczeństwem. Konferencja będzie ma charakter międzynarodowy – uczestniczyć w niej będą naukowcy z zagranicznych ośrodków badawczych.

Konferencja odbywa się w ramach Jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego, pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Prezydent Miasta Gdańsk Aleksandry Dulkiewicz oraz Jego Magnificencji Rektora UG dr hab. Jerzego Gwizdały. Organizatorami wydarzenia są: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Historische Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung oraz Muzeum Gdańska. Wszystkie wystąpienia na konferencji będą tłumaczone symultanicznie na język niemiecki oraz polski. Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału!


PROGRAM KONFERENCJI


Czwartek 30 maja 2019 r.


Sekcja I: Sztuka i kultura

15.00-15.15
Oficjalne rozpoczęcie konferencji

15.15-16.00
Prof. dr Andrzej Woziński
Malarstwo i rzeźba w Gdańsku w późnym średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej. Pomiędzy Północą a Południem, pomiędzy tradycją a nowoczesnością

16.00-16.45
Prof. dr Tomasz Torbus
Mistrz Enckinger alias Carpentarius – wybitny architekt gdański u progu nowożytności czy historiograficzna złuda?

17.15-18.00
Dr Anna Sobecka
Nowy rozdział w historii kolekcjonerstwa w Gdańsku w XVIII wieku

18.30-19.30
Prof. Dr. Christofer Herrmann
Użytkowanie Pałacu Wielkiego Mistrza w Malborku w pierwszym stuleciu epoki polskiej (od 1457 r. do połowy XVI wieku)


Piątek 31 maja 2019 r.


Sekcja II Religia 

9.00-9.45
Prof. dr Sławomir Kościelak
Konflikty wyznaniowe w Gdańsku w XVI-XVIII wieku: konfrontacja – koegzystencja – tolerancja w epoce nowożytnej  

9.45-10.30
Dr Marcin Sumowski
„Sie das nit thun, das heissen aber lernnen”. Wizerunek niższego duchowieństwa w przedreformacyjnym Gdańsku

11.45-12.3
Prof. dr Rafał Kubicki
Klasztory gdańskie w XVI w.

12.30-13.15
Prof. Dr. Stefan Samerski
Gdańskie paramenty liturgiczne jako część kultury pamięci

Sekcja III: Polityka i społeczeństwo 

15.00-15.45
Dr Julia Możdżeń
Obraz gminy i władz miasta Gdańska w historiografii na przełomie XV i XVI wieku

15.45-16.30
Prof. dr Edmund Kizik / dr Jacek Kriegseisen
Święto władzy. Publiczne ceremonie w wielkich miastach Prus Królewskich od XVI do XVIII wieku. Przyczynek do kształtowania się nowożytnej kultury ceremonialnej

17.00-17.45
Prof. dr  Joachim  Zdrenka
Patrycjat gdański epoki nowożytnej (do końca XVIII wieku) z punktu widzenia historyka. Uwagi, doświadczenia, postulaty

17.45-18.30
Prof. dr Dariusz Kaczor
Przemoc i godność. Konflikty interpersonalne w Gdańsku we wczesnej epoce nowożytnej


Sobota  1 czerwca 2019 r.


Sekcja IV: Stosunki międzynarodowe 

9.30-10.15
Prof. Dr. Karin Friedrich
Bogusław Radziwiłł (1620-1668), Prusy Książęce a Gdańsk w czasie Potopu szwedzkiego, 1655-1660

10.15-11.00
Dr. Ulla Kypta
Kontakty między Antwerpią a Gdańskiem w XVI wieku

11.30-12.15
Dr. Enn Kling
Kontakty handlowe miast estońskich i inflanckich z Gdańskiem w XVI-XVII w.

12.15-13.00
Dyskusja i podsumowanie