OTWARCIE WYSTAWY
„SOLA SCRIPTURA. BIBLIJNE MALARSTWO I GRAFIKA POMORSKICH PROTESTANTÓW OD XVI DO XX W.”

3 lutego 2017 r.

Muzeum Zachodniokaszubskie, ul. Zamkowa 2, Bytów
Organizatorzy: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
Kurator: Anna Sujecka
Czas trwania wystawy: 3 lutego – 23 kwietnia 2017 r.

Na zaplanowanej na luty 2017 roku wystawie „Sola scriptura. Biblijne malarstwo i grafika pomorskich protestantów od XVI do XX wieku.” oglądać będzie można kilkadziesiąt obiektów, pochodzących z terenów dawnego Pomorza Tylnego, ilustrujących wątki zaczerpnięte ze Starego i Nowego Testamentu. Będą to głównie obrazy, grafiki oraz ilustrowane modlitewniki i Biblie. Część z nich to pojedyncze przedstawienia, inne połączone są w cykle narracyjne. Wszystkie one w dawnych pomorskich kościołach spełniały funkcję dydaktyczną. Ich rolą było przypominanie wiernym o przekazach zawartych w piśmie świętym oraz ilustrowały głoszone z ambon kazania.

Tytuł wystawy nawiązuje do jednej z pięciu zasad reformacji, według której Pismo Święte jest samowystarczalnym źródłem i jedynym autorytetem rozstrzygającym w kwestiach wiary oraz praktyki religijnej. Od początku swojej działalności Marcin Luter kładł na tę zasadę szczególny nacisk. Obejmowała ona wszystkie dziedziny życia duchowego ewangelików – w tym również sztukę. Stosując się do niej artyści odrzucali wątki pochodzące apokryfów, rezygnowali z przestawień powstałych na lokalnych obyczajów i tradycji. Przedstawiali te fakty i postaci, które miały umocowanie w tekstach biblijnych.

Paradoksem historycznym jest fakt, że obecnie zdecydowana większość mieszkańców polskiej części Pomorza to katolicy. Dla wielu z nich odbiór i rozumienie sztuki kościelnej nastręcza wielu problemów. Wystawa „Sola scriptura” jest okazją do skonfrontowania obydwu postaw – tradycji katolickiej, z jej nabożnym stosunkiem do sztuki, w którym zarówno kościół jak i jego wyposażenie stanowią sacrum oraz poglądu ewangelików, skupionych na  dydaktycznym wymiarze dzieła.

Tekst: Anna Sujecka, kuratorka wystawy
Ilustracje: „Salvator Mundi”, autor nieznany, Darłowo, 1 poł. XVII w., nr inw. MPŚ-S/152
„Tłocznia mistyczna”, autor nieznany, Krupy (pow. sławieńcki), 1679, nr inw MPS-S/163
Fot. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku